Quản lý mẫu Email

Phần này sẽ hướng dẫn Cán bộ tuyển dụng các thao tác để tạo và giới thiệu các công cụ để quản lý Email trên hệ thống:

Tạo mới Email Tạo Email từ mẫu có sẵnXoá mẫu Email Chỉnh sửa mẫu EmailXem chi tiết Email

Last updated