Xem chi tiết tin tuyển dụng

Để có thể xem chi tiết tin tuyển dụng, bạn cần có một tin tuyển dụng đã được đăng hoặc lưu nháp trước đó.

Bước 1: Trong workspace của bạn, tìm đến Tin tuyển dụng

Bước 2: Di chuột và nhấn vào tin tuyển dụng bạn muốn xem chi tiết

Tại màn hình chi tiết tin tuyển dụng, bạn có thể xem được:

  • Số lượt xem tin

  • Tổng số ứng viên

  • Tổng số ứng viên chủ động gửi CV ứng tuyển

  • Tổng số ứng viên ứng tuyển nhanh

  • Yêu cầu tuyển dụng

  • Người phụ trách

  • Và các thông tin khác của tin tuyển dụng

  • Danh sách ứng tuyển

  • Danh sách CV được thu thập tự động

Last updated