Thay đổi trạng thái yêu cầu tuyển dụng

Một yêu cầu tuyển dụng chỉ có thể tồn tại một trạng thái tương ứng: Hoặc đang Hoạt động, hoặc Tạm dừng. Để thay đổi các trạng thái của Yêu cầu tuyển dụng, bạn có thể thực hiện theo 2 cách:

Cách 1:

Tại màn hình Danh sách Yêu cầu tuyển dụng:

Bước 1: Lựa chọn Yêu cầu tuyển dụng muốn thay đổi trạng thái

Bước 2: Nhấn vào dấu ba chấm

Bước 3: Lựa chọn trạng thái Kích hoạt lại hoặc Tạm dừng

Bước 4: Nhấn Kích hoạt ngay hoặc Dừng ngay để thay đổi trạng thái Yêu cầu tuyển dụng

Cách 2:

Thay đổi trạng thái trong quá trình Chỉnh sửa chi tiết Yêu cầu tuyển dụng.

Last updated