Thiết lập kết nối Email nghiệp vụ

Để có thể nhận thông tin phản hồi từ ứng viên, Email nghiệp vụ cần được thiết lập kết nối với tài khoản email của cán bộ tuyển dụng.

Lưu ý: Tài khoản email kết nối đã được thêm vào workspace.

Bước 1: Tại màn hình Tuỳ chỉnh, nhấn chọn Thêm Email Account

Bước 2: Chọn tài khoản Email và Email nghiệp vụ cần kết nối

Bước 3: Nhấn Lưu thông tin để hoàn tất quá trình

Last updated