Tôi có thể tạo bao nhiêu không gian làm việc?

Mỗi tài khoản có thể khởi tạo không gian làm việc (Workspace) sau khi xác thực thông tin.

  • Đối với tài khoản đã xác thực bằng email, có thể khởi tạo 01 không gian làm việc trên hệ thống iVIEC For Business.

  • Đối với tài khoản đã xác thực bằng email và số điện thoại, có thể khởi tạo tối đa 13 không gian làm việc.

  • Các không gian làm việc được vận hành độc lập và bảo mật thông tin với nhau.

Last updated