Quản lý quy trình tuyển dụng

Phân hệ tính năng Quản lý quy trình tuyển dụng giúp doanh nghiệp và cán bộ tuyển dụng quản lý được toàn bộ quy trình tuyển dụng cho từng vị trí. Trên cơ sở đó, có thể đưa ra điều chỉnh, phân bổ, tối ưu nguồn lực và đưa ra các quyết định tuyển dụng đúng đắn, kịp thời theo từng giai đoạn trong quy trình.

Dưới đây là các hướng dẫn về:

Tạo mới quy trình tuyển dụngThêm bước tuyển dụng vào quy trình Xóa bước tuyển dụngTạm dừng quy trình tuyển dụngTạo mới bước tuyển dụng

Last updated