Lưu nháp tin tuyển dụng

Trong trường hợp chờ xác nhận hoặc cần bổ sung thông tin, bạn có thể lưu nháp tin tuyển dụng. Để thực hiện lưu nháp, bạn tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình Tạo tin tuyển dụng, nhập các thông tin cơ bản của tin tuyển dụng

Bước 2: Chọn Lưu nháp

Bước 3: Chọn Lưu

Tin tuyển dụng sau khi được lưu nháp sẽ hiển thị tại Danh sách tin tuyển dụng với trạng thái Nháp. Bạn có thể xoá hoặc chỉnh sửa để tiếp tục tạo tin tuyển dụng.

Bạn cũng có thể Lưu nháp tại mỗi bước trong quá trình Tạo tin tuyển dụng.

Last updated