Xem trước tin tuyển dụng

Trước khi tiếp tục tiến hành các bước Tạo tin tuyển dụng tiếp theo, chúng tôi khuyến khích bạn nên Xem trước tin tuyển dụng của mình để chỉnh sửa kịp thời những thông tin chưa phù hợp. Để xem trước tin tuyển dụng:

Tại màn hình Tạo tin tuyển dụng:

Bước 1: Tiến hành nhập các thông tin cần thiết cho tin tuyển dụng

Bước 2: Chọn Xem trước

Màn hình sẽ hiển thị bản xem trước của tin tuyển dụng như sau:

Last updated