Phân biệt giữa ứng viên, thông tin ứng tuyển, và lượt ứng tuyển?

Ứng viên: Là khái niệm chỉ người dùng có nhu cầu tìm kiếm, ứng tuyển vào một hoặc một số vị trí tuyển dụng của doanh nghiệp. Một ứng viên được iVIEC định danh bằng số điện thoại. Điều này có nghĩa rằng, mỗi số điện thoại chỉ có thể tạo lập 1 tài khoản ứng viên duy nhất trên hệ thống của chúng tôi.

Thông tin tuyển dụng: Khi ứng viên lựa chọn ứng tuyển vào một tin tuyển dụng nào đó, ứng viên tạo ra một thông tin ứng tuyển. Thông tin ứng tuyển tồn tại duy nhất trong một tin tuyển dụng, và có thể chứa nhiều phiên bản CV ứng tuyển khác nhau của ứng viên. Điều này có nghĩa rằng, nếu cùng một ứng viên, đồng thời ứng tuyển vào 2 tin tuyển dụng khác nhau, hệ thống iVIEC sẽ ghi nhận 02 thông tin ứng tuyển của người đó.

Lượt ứng tuyển: Mỗi lần ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào tin tuyển dụng, được tính là một lượt ứng tuyển. Một ứng viên có thể ứng tuyển nhiều lần vào một vị trí tuyển dụng thông qua nhiều hình thức khác nhau. Hệ thống iVIEC sẽ thực hiện ghi nhân số lượt ứng tuyển đó, làm cơ sở dữ liệu giúp nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên tốt hơn.

Last updated