Thêm đồng phụ trách trong Kho ứng viên

Thêm đồng phụ trách là thao tác chia sẻ quyền sở hữu dữ liệu ứng viên với 1 người hoặc 1 nhóm người khác. Người được đồng phụ trách sẽ xem được thông tin ứng viên, và các phiên bản CV được chia sẻ.

  • Thành viên đồng phụ trách: Người này sẽ đồng phụ trách ứng viên

  • Nhóm thành viên đồng phụ trách: Các thành viên trong nhóm này sẽ cùng đồng phụ trách ứng viên

Để thêm thành viên đồng phụ trách trong Kho ứng viên, bán tiến hành theo 2 cách sau:

Cách 1:

Tại màn hình Kho ứng viên:

Bước 2: Thêm thành viên đồng phụ trách và nhóm thành viên đồng phụ trách

Bước 4: Nhấn Tiếp tục để hoàn tất

Cách 2:

Tại màn hình Xem chi tiết ứng viên trong Kho ứng viên:

Bước 1: Nhấn chọn Đồng phụ trách

Bước 2: Thêm thành viên đồng phụ trách và nhóm thành viên đồng phụ trách

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất

Last updated