Quản lý mẫu đánh giá

Phần này sẽ hướng dẫn Cán bộ tuyển dụng các thao tác để tạo và giới thiệu các công cụ để quản lý Mẫu đánh giá trên hệ thống:

Tạo mới Mẫu đánh giáTạo đánh giá từ mẫu có sẵnXem chi tiết Mẫu đánh giáXoá Mẫu đánh giáTạo bản sao Mẫu đánh giáChỉnh sửa Mẫu đánh giá

Last updated