Một tài khoản có thể hoạt động tại nhiều doanh nghiệp được không?

Một tài khoản có thể hoạt động tại nhiều không gian làm việc (Workspace) trên hệ thống iVIEC. Thao tác tại mỗi không gian làm việc sẽ khác nhau, phụ thuộc vào vai trò mà tài khoản đã được phân quyền trong không gian làm việc đó.

Last updated