Không gian làm việc (Workspace)

Không gian làm việc (Workspace) là nơi mà các nghiệp vụ tuyển dụng được tiến hành, quản lý và tối ưu dựa trên các giải pháp công nghệ số. Điều này cho phép mọi người làm việc từ xa cũng như trao đổi, tương tác một cách hiệu quả hơn.

Một Không gian làm việc hiệu quả sẽ bao gồm các tiêu chí:

  • Làm việc linh hoạt

  • Thúc đẩy văn hóa cộng tác

  • Minh bạch thông tin

  • Nâng cao trải nghiệm của cán bộ tuyển dụng và ứng viên

  • Số hóa toàn diện hoạt động tuyển dụng

Last updated