Xem Email tương tác với ứng viên

Để có thể xem các nội dung email trao đổi giữa cán bộ tuyển dụng và ứng viên trong tin tuyển dụng, bạn tiến hành theo các thao tác sau:

Bước 1: Trong workspace của bạn, tìm đến Tin tuyển dụng

Bước 2: Nhấn trực tiếp vào tin tuyển dụng bạn muốn xem nội dung email trao đổi với ứng viên

Bước 3: Tại màn hình chi tiết tin tuyển dụng đã chọn, tiến hành chọn ứng viên muốn xem nội dung email trao đổi

Bước 4: Nội dung email trao đổi sẽ hiển thị như màn hình.

Nhấn vào từng email để xem chi tiết nội dung.

Last updated