Có thể tạo bao nhiêu tin tuyển dụng trong một yêu cầu tuyển dụng?

iVIEC không giới hạn số lượng tin tuyển dụng được tạo trong một yêu cầu. Tùy thuộc vào gói dịch vụ đang sử dụng, doanh nghiệp có thể lựa chọn phân bổ số lượng tin tuyển dụng hợp lý.

Last updated