Khai thác ứng viên cho tin tuyển dụng hoặc yêu cầu tuyển dụng

Để khai thác ứng viên trong Kho ứng viên cho tin tuyển dụng hoặc yêu cầu tuyển dụng, bạn tiến hành theo 2 cách sau:

Cách 1:

Tại màn hình Kho ứng viên:

Bước 2: Lựa chọn tin tuyển dụng bạn muốn khai thác ứng viên

Bước 4: Nhấn Thêm

Bước 5: Nhấn Xong để hoàn tất quá trình

Cách 2:

Tại màn hình Xem chi tiết ứng viên trong Kho ứng viên:

Bước 1: Nhấn chọn Thêm vào tin tuyển dụng.

Bước 2: Lựa chọn tin tuyển dụng bạn muốn khai thác ứng viên

Bước 3: Nhấn Thêm

Bước 4: Nhấn Xong để hoàn tất quá trình

Last updated