Tại sao không gian làm việc của tôi bị dừng hoạt động?

Trong trường hợp khách hàng đang sử dụng không gian làm việc (Workspace) miễn phí và không truy cập vào hệ thống trong vòng 90 ngày liên tiếp, hệ thống sẽ dừng cung cấp hoạt động của không gian làm việc.

Để có thể mở hoạt động của tài khoản, Khách hàng cần liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của iVIEC để được hỗ trợ.

Last updated