Tải xuống CV trong Kho ứng viên

Bạn chỉ có thể tải xuống CV ứng viên trong trường hợp ứng viên có thông tin CV trong Kho dữ liệu của bạn. Trường hợp ứng viên chưa có CV (ứng viên được thêm thông qua hành động tạo nhanh, ứng tuyển nhanh không có CV...) sẽ không tải được.

Trước tiên, đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng và lựa chọn workspace của bạn. Để tải xuống CV ứng viên, bạn có thể tiến hành theo 2 cách sau:

Cách 1:

Tại màn hình Kho ứng viên:

Cách 2:

Tại màn hình Xem chi tiết ứng viên trong Kho ứng viên. Nhấn chọn Tải xuống CV.

Cách 3:

Tại màn hình Xem chi tiết ứng viên trong Kho ứng viên.

Bước 1: Tìm đến mục CV ứng viên

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng tải xuống

Last updated