Quản lý chính sách

Nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn Cán bộ tuyển dụng các thao tác để tạo và giới thiệu các công cụ để quản lý chính sách trên hệ thống:

Tạo chính sách công tyXoá chính sách công tyChỉnh sửa chính sách công ty

Last updated