Kết quả Chiến dịch tuyển dụng

Tại Kết quả chiến dịch tuyển dụng, bạn có thể:

  • Export toàn bộ thông tin ứng tuyển của ứng viên

  • Lọc thông tin ứng tuyển theo các tiêu chí cần thiết

  • Khai thác ứng viên bằng cách chuyển vào Kho ứng viên hoặc chuyển vào Tin tuyển dụng

Để kiểm tra kết quả chiến dịch tuyển dụng, vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn và tìm đến mục Chiến dịch tuyển dụng

Bước 2: Tại màn hình Chiến dịch tuyển dụng, chọn Kết quả chiến dịch

Trường hợp 1: Khai thác ứng viên bằng cách Chuyển vào kho ứng viên, bạn chọn Chuyển vào kho ứng viên

Hệ thông ghi nhận ứng viên đã được thêm vào kho:

Trường hợp 2: Khai thác ứng viên bằng cách Chuyển vào tin tuyển dụng, bạn chọn Chuyển vào tin tuyển dụng:

Sau đó, tiến hành chọn tin tuyển dụng muốn khai thác và thêm ứng viên nếu muốn:

Cuối cùng, nhấn thêm để hoàn tất:

Last updated