Tôi có thể mời bao nhiêu thành viên vào doanh nghiệp của mình?

Số lượng thành viên được mời vào doanh nghiệp phụ thuộc vào gói dịch vụ doanh nghiệp đang sử dụng. Khi được mời vào hệ thống, thành viên cần kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn tại email để bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Last updated