Tại sao yêu cầu xác thực giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty tôi không được duyệt?

Doanh nghiệp cần sử dụng bản cập nhật mới nhất của đăng ký kinh doanh so với thời điểm gửi xác thực. Các thông tin cần đảm bảo trùng khớp:

  • Mã số thuế doanh nghiệp

  • Địa chỉ doanh nghiệp

  • Căn cước công dân của người đại diện

Nếu iVIEC phát hiện sai lệch thông tin so với đăng ký của doanh nghiệp tại cơ quan thuế, chúng tôi sẽ từ chối tiếp nhận giấy phép đăng ký kinh doanh của quý công ty.

Last updated