Quản lý thẻ

Việc thêm thẻ từ khoá và thẻ kỹ năng sẽ giúp cán bộ tuyển dụng nhanh chóng sàng lọc ứng viên tiềm năng cho vị trí cần tuyển.

Nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn Cán bộ tuyển dụng các thao tác để tạo và giới thiệu các công cụ để quản lý thẻ trên hệ thống:

Thêm thẻ từ khoáSửa thẻ từ khoáXoá thẻ từ khoáThêm thẻ kỹ năngSửa thẻ kỹ năngXoá thẻ kỹ năng

Last updated