Hoạt động gộp ứng viên

Việc gộp ứng viên giúp doanh nghiệp tránh trùng lặp hồ sơ, tăng hiệu quả tuyển dụng, cải thiện trải nghiệm ứng viên và giúp phân tích dữ liệu chính xác hơn. Để tận dụng tối đa tính năng này, cán bộ tuyển dụng cần định hình chính xác các tiêu chí gộp ứng viên, đồng thời kiểm tra định kỳ để xử lý các trường hợp gộp không chính xác.

Để thiết lập tiêu chí gộp, bạn thao các theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình Tuỳ chỉnh, nhấn chọn Hoạt động gộp ứng viên

Bước 2: Lựa chọn tiêu chí gộp

  1. Tạo yêu cầu gộp ứng viên: Sau khi nhà tuyển dụng tạo nhanh, import, scan CV, cập nhật thông tin liên hệ (SĐT, email) trong profile, CV, thông tin ứng tuyển, nếu thông tin liên hệ của ứng viên vừa tạo trùng khớp với 1 ứng viên đã tồn tại thì hệ thống sẽ tạo yêu cầu gộp trùng gửi tới thành viên sở hữu ứng viên đó để phê duyệt thủ công

  2. Tự động gộp ứng viên ngay: Sau khi nhà tuyển dụng tạo nhanh, import, scan CV, cập nhật thông tin liên hệ (SĐT, email) trong profile, CV, thông tin ứng tuyển, nếu thông tin liên hệ của ứng viên vừa tạo trùng khớp với 1 ứng viên đã tồn tại thì hệ thống sẽ tự động gộp trùng

Gợi ý từ iVIEC: Lựa chọn Tự động gộp ứng viên ngay sẽ giúp cán bộ tuyển dụng tiết kiệm thời gian để xử lý hơn.

Last updated