Quản lý mô tả công việc

Phần này sẽ hướng dẫn Cán bộ tuyển dụng các thao tác để tạo và giới thiệu các công cụ để quản lý mô tả công việc trên hệ thống:

Tạo mô tả công việcChỉnh sửa mô tả công việcXoá mô tả công việcSử dụng mẫu mô tả công việc của iVIEC

Last updated