Chia sẻ ứng viên trong Kho ứng viên

Để chia sẻ ứng viên Kho ứng viên, bán thao tác theo các bước sau:

Tại màn hình Kho ứng viên:

Bước 1: Tìm đến ứng viên bạn muốn Chia sẻ. Nhấn biểu tượng và chọn Chia sẻ

Bước 3: Lựa chọn thành viên, nhóm được chia sẻ ứng viên

Bước 4: Nhấn Chia sẻ để hoàn tất

Last updated