Đăng nhập

Có 02 cách để đăng nhập vào hệ thống:

Cách 1:

Bước 1: Truy cập vào https://iviec.vn/auth/login

Bước 2: Lựa chọn tài khoản muốn đăng nhập vào hệ thống

Bước 3: Nhấn vào Đăng nhập để truy cập vào tài khoản

Cách 2:

Bước 1: Truy cập đường dẫn: https://iviec.vn và chọn mục Tôi là Nhà Tuyển dụng

Bước 2: Lựa chọn tài khoản muốn đăng nhập vào hệ thống

Bước 3: Nhấn vào Đăng nhập để truy cập vào tài khoản

Last updated