Tại sao cần tạo yêu cầu tuyển dụng?

Yêu cầu tuyển dụng được tạo ra nhằm mục địch quản trị các tin tuyển dụng đã và đang triển khai để tìm kiếm ứng viên phù hợp.

Doanh nghiệp có thể dựa trên thống kê các yêu cầu tuyển dụng, để kiểm soát quota nhân sự của tổ chức trong năm. Đồng thời thực hiện đối chiếu với kết quả thực tế để đánh giá hiệu quả tuyển dụng của toàn bộ tổ chức và từng cán bộ nhân sự.

Last updated