Quản lý mẫu đề thi

Phần này sẽ hướng dẫn Cán bộ tuyển dụng các thao tác để tạo và giới thiệu các công cụ để quản lý Mẫu đề thi trên hệ thống:

Tạo mới Mẫu đề thiXoá Mẫu đề thiChỉnh sửa Mẫu đề thiThêm nhóm câu hỏiThêm câu hỏi

Last updated