Dành cho Microsoft 365 / Outlook

Để bắt đầu thiết lập SMTP Microsoft 365 / Outlook hay cấu hình SMTP, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Truy cập vào tài khoản Outlook 365 bằng cách nhấp vào đây

Bước 2: Tạo mật khẩu ứng dụng:

Chọn Thêm phương thức đăng nhập

Chọn “Mật khẩu ứng dụng”

Nhập tên ứng dụng

Copy mật khẩu để cấu hình SMTP

Lưu ý:

  • Người dùng nên ghi nhớ hoặc lưu lại Mật khẩu ứng dụng đã tạo, để có thể sử dụng cho các lần cài đặt tiếp theo.

  • Trong trường hợp QUÊN Mật khẩu ứng dụng đã tạo trước đó, người dùng chỉ có thể tạo và thiết lập một cấu hình SMTP mới.

Bước 3: Sử dụng mật khẩu ứng dụng để thiết lập SMTP

  • Chọn mẫu thiết lập = Office 365 hoặc Outlook

  • Tài khoản email là tài khoản đăng nhập từ Bước 1

  • Mật khẩu lấy từ Bước 2

Bước 4: Gửi email test SMTP

  • Nhập email mà bạn muốn gửi thử email tới

  • Chọn “Gửi email test”, kiểm tra hòm thư tới và lưu lại cài đặt

Last updated